• 0
 • 0

Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.e-glare.pl jest firma:
Karolina Książek – z siedzibą w Łodzi przy ul. Jutrzenki 19 lok. 49 ; 93-377 Łódź,
zarejestrowana na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem:
NIP: 725-182-65-92 i REGON: 101741439, zwana dalej „Sprzedającym”

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
– pod numerem telefonu +48 536 379 783 / pon.- pt., w godzinach 9:00 – 17:00 /
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: office@e-glare.pl

Zamówienia można składać:
za pośrednictwem strony: www.e-glare.pl ; drogą mailową: order@e-glare.pl

§1 Definicje
 1. Regulamin – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-glare.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego: www.e-glare.pl 
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 3. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

przeglądarka internetowa Safari, Mozilla, Edge, Google Chrome w najnowszej  wersji lub w wersji bezpośrednio poprzedzającej.

minimalna rozdzielczość ekranu 1340×1290 pikseli.

§3 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową oraz drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz swój numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 6. Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które zostaną dołączone do wysyłanego zamówienia. Dokumenty mogą również zostać przesłane drogą elektroniczną (na specjalne życzenie Kupującego), na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego dokumentu. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w trybie natychmiastowym.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnych zamówień. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Kupującego prawidłowego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty za zamówienie na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.
§4 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep niezwłocznie poinformuje Kupującego o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronach sklepu Internetowego Sprzedającego. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w podstronę „Dostawa i Płatność”.
§5 Płatności
 1. Do każdego sprzedanego towaru Sprzedający wystawia paragon lub fakturę VAT. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24) lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego.
§6 Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. Towar nie może nosić śladów użytkowania i powinien być odpowiednio zabezpieczony podczas wysiłki do Sprzedającego.  
§7 Procedura reklamacji
 1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego lub wysłać na adres e-mail: order@e-glare.pl.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany towar wraz z dowodem jego zakupu.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego przedmiotu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść KupującegoSprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 5. Kupujący traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 7. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
§8 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
 1. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o tym jakie dane osobowe naszych Użytkowników wykorzystujemy i na jakich zasadach.Administratorem danych osobowych jest  Sprzedający.
  1. Pozyskiwanie danych

  Użytkownik przeglądający stronę sklepu Internetowego nie musi podawać swoich danych osobowych. Zbieramy jedynie informacje o ruchu takie jak adres IP, ID sesji, lokalizację itp. dla celów analitycznych (Google Analytics).

  Wszystkie dane osobowe pozyskujemy dobrowolnie – podczas składania zamówienia, zakładania konta, przesyłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, formularz zgłoszenia chęci współpracy, wiadomość e-mail czy wyrażaniu zgody na zapisanie się i korzystanie z newslettera.

  Kupujący, aby w pełni korzystać ze sklepu Internetowego, w szczególności mieć możliwość dokonywania zakupów towaru wyraża zgodę na pozyskanie swoich danych przez Sprzedającego. Kupujący oświadcza, że podaje dane dobrowolnie i są one prawdziwe. Dane jakie są archiwizowane to – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon i nr konta bankowego.

  1. Cele przetwarzania danych

  Przetwarzamy dane wyłącznie w celach związanych ze sprzedażą i komunikacją oraz, w przypadku udzielonej dobrowolnie zgody na otrzymywanie wiadomości newsletter.

  Dane Kupującego udostępniane są jedynie podmiotom, które uczestniczą w działaniach sklepu Internetowego:

  – firma hostingowa utrzymująca nasze serwery i przechowująca dane na tych serwerach oraz na serwerach kopii zapasowych (backup)

  – firmie Przelewy24 na potrzeby procesu płatności online, jeśli Kupujący wybiera taką opcję płatności

  – dane adresowe wraz z telefonem lub adresem e-mail są udostępniane firmie dostarczającej zamówienia

  – Instytucjom rządowym lub innym upoważnionym organom, jeśli zezwala na to lub wymaga tego prawo

  1. Okres przetwarzania danych

  Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres nieokreślony, do momentu skorzystania z prawa do usunięcia danych lub przez okres wymagany prawnie do przechowywania informacji transakcji handlowych w przypadku złożonych zamówień.

  1. Uprawnienia przysługujące Kupującemu:

  Kupujący, jeśli nie chce dłużej otrzymywać wiadomości newsletter, może zmienić swoje preferencje w ustawieniach swojego konta i zrezygnować z niego w każdej chwili.

  Kupujący może wyłączyć pliki „cookies” w ustawieniach przeglądarki, jednak może to uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie strony Internetowej Sprzedającego.

§9 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin Sprzedającego znajduje się na stronie sklepu w zakładce „Regulamin” 
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez: 

– udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sprzedającego, w zakładce na dole strony widocznej na każdej postronnie sklepu.

– przesłanie przez Usługodawcę Kupującemu wiadomości e-mail

– dołączanie przez Usługodawcę do przesyłek dowodu zakupu (paragon lub faktura)

§10 Prawa Autorskie
 1. Wszelkie produkty, wzory, zdjęcia oraz inne elementy graficzne oraz tekstowe są własnością sklepu i nie mogą być powielane, kopiowane, modyfikowane ani użyte w jakikolwiek inny sposób bez wyraźnej zgody Właściciela. Możliwe jest udostępnianie tych zdjęć w portalach społecznościowych dzięki specjalnie ku temu dedykowanym odnośnikom.
 2. W celu wykorzystania zdjęć w publikacjach mediowych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.